قابلیت های دستگاه پتانسیواستات در آزمون های الکتروشیمیایی

 قابلیت های دستگاه پتانسیواستات در آزمون های الکتروشیمیایی

آزمایشگاه خوردگی مرکز پژوهش متالورژی رازی امکانات انجام آزمون های "الکتروشیمیایی" بر اساس استانداردهای ASTM G1 & G3 & G102 و با استفاده از دستگاه پتانسیواستات EGG مدل PARSTAT 2273 را دارا می باشد. در این آزمون ها به بررسی رفتار خوردگی فلزات، آلیاژها و نیز پوشش های فلزی و آلی پرداخته می شود. در این آزمون ها امکان شبیه سازی بسیار نزدیک به شرایط واقعی وجود دارد. انجام این آزمون ها در شرایط دمای بالاو همراه با دمش گاز ، در مرکز پژوهش متالورژی رازی امکان پذیر می باشد. برای بررسی رفتار خوردگی فلزات و پوشش های فلزی از آزمون پلاریزاسیون استفاده می شود. نتایج حاصل از این آزمون شامل اطلاعات جریان خوردگی، پتانسیل خوردگی، سرعت خوردگی، مقاومت پلاریزاسیون، و شیب های آندی و کاتدی می باشد. جهت بررسی رفتار خوردگی در بتن، پوشش های غیر فلزی با هدایت پایین و پوشش های فلزی می توان از آزمون امپدانس استفاده کرد. خروجی این آزمون سه منحنی Nyquist ، Bode و Bode Phase است. تعیین حساسیت به خوردگی حفره ای بر اساس استاندارد ASTM G61 از دیگر آزمون هایی است که این دستگاه قابلیت انجام آن را دارد. بر اساس این آزمون، حساسیت به خوردگی حفره ای فلز در محلول مورد نظر تعیین می شود. از دیگر خدمات آزمایشگاه خوردگی که توسط دستگاه پتانسیواستات صورت می گیرد ، می توان به آزمون های تعیین مقاومت پلاریزاسیون خاک بر اساس استاندارد

نظرات 0

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top