<

شماره حساب های مركز پژوهش متالورژی رازی

 بانك سپه
  • مركز پژوهش متالورژی رازی

بانك سپه

بانک سپه حساب جاری 805800086634
شعبه گرمدره (کد 805)
کد شبا :
IR 4080150000000805800086634

 بانك ملت
  • مركز پژوهش متالورژی رازی

بانك ملت

بانک ملت حساب جام 95253340
شعبه شهر قدس (کد 8836/9)
کد شبا :
IR42-0120-0000-0000-0095-2533-40
بانک ملت حساب جاری جام 810482040
شعبه بندر عباس (کد 43174 )
کد شبا :
IR11-0120-0000-0000-0810-4820-40

 بانك ملي
  • مركز پژوهش متالورژي رازي

بانك ملي

بانک ملی حساب جاری سیبا 0104932051003
شعبه شهرداری شهر قدس (کد 2656)
کد شبا :
IR 67-0170-0000-0010-4932-0510-03

 شماره كارت مغناطيسي
  • مركز پژوهش متالورژي رازی

شماره كارت مغناطيسی

6104-3379-2843-5013
بانک ملت شعبه شهر قدس
به نام مرکز پژوهش متالورژی رازی

تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به مرکز پژوهش متالورژی رازی می باشد.

Back to Top